Laukaan Eläkkeensaajat ry n lausunto Laukaan kunta strategia 2017 - 2021.

21.2.2018

Kunnan toiminta ikäihmisen näkökulmasta tulee olla suunnitelmallista.

LAUKAAN KUNNAN STRATEGIA VUOSILLE 2017 – 2021

Kannanotto strategia luonnokseen.

Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vuoden 2019 alusta tulee muuttamaan rakenteita ja toimintatapoja merkittävästi. Uudistuksessa sote-palvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle pois kunnasta. Kunnassa on vankka kuntalaisen arjen tuntemus ja tosiasiallisesti mahdollisuus kehittää ja varmistaa sote-palveluita vielä vuosia. Kunnassa voidaan esimerkiksi ylittää niin halutessaan valtakunnallisia minimimääräyksiä, kun ikääntyneen kuntalaisen tarpeet sitä edellyttävät.  

Kunnassa on oltava ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita tuntevia ja ymmärtäviä päättäjiä. Heidän on varmistettava tiedon siirtyminen maakuntaan tulevassa suuressa uudistuksessa.

Yhteiskunnan ja yksilön kannalta on tärkeää, että ikääntyvä voi elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja hankkia tarvitsemansa palvelut omin avuin. Läheskään aina tämä ei onnistu siinä asunnossa, jossa on eletty eläkeikään saakka. Tarvitsemme lisää esteettömiä ja laadukkaita koteja ja asumismuotoja, joihin palveluiden tuominen on aidosti mahdollista, kun niitä tietyssä vaiheessa tarvittaisiin. 

Vanhuksella tulee olla myös oikeus valita ja saada hoitomuodokseen turvallinen asumismuoto riittävien hoito- ja tukipalveluiden turvin, kohtuullisella hinnalla. Laitoshoidon mahdollisuus tulee taata niitä tarvitseville. Hoito-, hoiva- ja asumispalveluiden tulee olla riittäviä ja palveluita tarvitsevan saavutettavissa taloudellisesti.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä sekä sosiaalisesti aktiivisina. Kunnan tulee tarjota heille riittävät ja tarvittaessa kohdennetut joukkoliikenteen palvelut sekä erilaisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja edulliseen hintaan.  

Kunta eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia ym. He tekevät jo nyt ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi. 

Kuntien tulee edistää eläkeläisyhdistysten toimintaedellytyksiä. Toiminnassa tarvittavat tilat on turvattava joustavasti ja maksutta. Kuntien julkiset tilat tulee avatta kansalaistoiminnan käyttöön.

Ikääntynyt kuntalainen tarvitsee usein paljon ja erilaisia palveluja terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi ja säilyttämiseksi. Kunnassa tulee kiinnittää huomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Lähipalveluja tulee kehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan ja että he saavat tarvitsemansa avun mahdollisimman lähellä kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi kirjastot voisivat toimia ikäihmisten todellisina kulttuuriaittoina ja monipalveluyksikköinä, ei vain kirjalainaamoina. 

Sote-uudistuksen myötä sote-palvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Tämän suuren muutoksen aikana kunnan tulee huolehtia ikääntyneen väestönosan hyvän arjen turvaamisesta. Kunnan tulee varmistaa tiedon siirtyminen maakuntaan ja osaltaan tukea palvelujärjestelmän oikeudenmukaisuudet ja toimivuuden tulevassa uudistuksessa.

Hyvinvoivassa kunnassa vanhusväestön hyvinvoinnin- ja terveydentilaa seurataan aktiivisesti sekä varmistetaan palveluiden tosiasiallinen saatavuus ja saavutettavuus.  

Kunnan tulee huolehtia omaishoitajien jaksamisesta ja heille tuotettavien palveluiden ja tukimuotojen riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta. Vain näin omaishoitajat jaksavat arjessa tehdä raskasta omaishoitotyötä pidempään. 

Hyvinvoivassa ja eteenpäin katsovassa kunnassa omaishoitajia tuettaisiin aktiivisesti ja arvostettaisiin käytännössä enemmän, kun juhlapuheissa.

Hyvinvoivassa kunnassa eläkkeensaaja on aktiivinen toimija, jota tulisi kuunnella. Ikääntyvä väestö on kunnan merkittävä voimavara. Eläkkeensaajat toimivat vapaaehtois- ja vertaistoimijoina, myös ikääntyneiden vanhempiensa sekä lastenlastensa hoitajina. Näin he tukevat nuorentuvaa kuntaa omalta osaltaan. He ovat työelämän voimavara ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä huomattava ja koko ajan kasvava joukko kuluttajia.

Kuntien vanhusneuvostoilla on runsaasti tehtäviä ja niille on annettava todellinen aito mahdollisuus vaikuttaa kunnassa. Tulevan maakunnan ja kuntien vanhusneuvostojen yhteistyön kehittämiseen ja keskinäisen tiedonvälityksen varmistamiseen tulee paneutua. Kuntien äänen kuuluminen maakuntien vanhusneuvostojen kautta maakuntien valtuustoissa tulee varmistaa. Vain täten voidaan varmistaa kunnan ikäihmisten äänen kuuluminen maakunnan päätöksenteossa.  

Ikääntyneiden aseman vahvistuminen vaatii aitoa mahdollisuutta osallistua keskusteluun, vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Kunnallisten vanhusneuvostojen rooli on merkittävä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Kuntien vanhusneuvostojen toimintaedellytykset tulee turvata ja niiden toimintaa kehittää edelleen sekä lisättävä  niihin resursseja riittävästi.

Laukaan kunta strategiassa vuosille 2017 - 2021 ei ole suoranaista mainintaa edm asioiden riittävästä huomioimisesta. Esitänkin, että ikäihmisten laajempi huomioiminen ja heidän tarpeiden huolehtiminen laajemmin otettaisiin osaksi toimivaa kunta strategiaa.

 

Laukaalla 20.2.2018

 

Olavi Aapajärvi

sihteeri

Laukaan Eläkkeensaajat ry